Luc-giac-chim-dau-bang

Bulong lục giác chìm đầu bằng 10.9