lgc-ren-lung

Bulong lục giác chìm đầu trụ ren lửng